Regulamin

MOXLY

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

MOXLY – Podmiot świadczący Usługi Mycia i Usługi Elektroniczne dostępne za pośrednictwem Aplikacji. Dane MOXLY: Moxly Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-062, pl. Solny 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000721210, NIP 8971852715, Regon: 369609525, e-mail: moxly@moxly.me , nr Infolinii: 71 331 71 71 , kapitał zakładowy: 5900 zł.

Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą „Moxly”, przeznaczone do zainstalowania na Urządzeniach mobilnych posiadających dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usług Elektronicznych, a w szczególności umożliwiające zawieranie umów w przedmiocie Usług Mycia, a także zapłaty za Usługi Mycia.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez MOXLY pod adresem www.moxly.me, udostępniony Użytkownikom za pomocą sieci Internet, umożliwiający zapoznanie się z usługami świadczonymi przez MOXLY oraz umożliwiający kontakt z MOXLY.

Usługi Mycia/Usługi – świadczone przez MOXLY usługi mycia, pielęgnacji (konserwacji) Pojazdów i inne usługi związane z powyższymi, które zamawiane są przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji. W zakres każdej z Usług wchodzi dojazd Washera do wskazanego przez Użytkownika miejsca, w którym Usługa Mycia ma zostać wykonana (tj. do miejsca położenia Pojazdu). Szczegółowy opis Usług jak również ich cennik zawarty jest w Aplikacji oraz w Serwisie.

Usługi Elektroniczne – świadczone drogą elektroniczną przez MOXLY usługi przy wykorzystaniu Aplikacji, a także za pomocą Serwisu.

Pojazd – pojazd samochodowy (samochód osobowy, terenowy, van) o masie całkowitej do 3,5 tony i nie przekraczający następujących parametrów: długość: 6761 mm, wysokość 2489 mm, szerokość 2300 mm; spełniający nadto kryteria określone w Regulaminie.

Konto – utrzymywana na zlecenie Użytkownika przestrzeń w ramach Aplikacji, gdzie gromadzone są jego dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, a za pomocą którego dostępne są określone funkcjonalności Aplikacji.

Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS (w szczególności smartfony i tablety PC).

Użytkownik Indywidualny – każdy Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który instaluje i korzysta z Aplikacji albo korzysta z Serwisu. Konsument, który ukończył 16 lat, a nie ukończył lat 18, może korzystać z Aplikacji za zgodą rodziców, lub innych przedstawicieli ustawowych.

Użytkownik Biznesowy – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która instaluje i korzysta z Aplikacji albo korzysta z Serwisu.

Użytkownik – Użytkownik Indywidualny oraz Użytkownik Biznesowy.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez MOXLY.

Washer – osoba, którą posługuje się MOXLY przy wykonywaniu Usług Mycia.

PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, z Serwisu – a w tym z Usług Elektronicznych świadczonych przy ich użyciu; nadto Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia przez MOXLY Usług Mycia, które są kupowane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji, a w szczególności:
 2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych (min. wymagania techniczne);
 3. zasady zakładania konta Użytkownika;
 4. zasady zamawiania Usług Mycia;
 5. zasady dokonywania płatności za Usługi Mycia;
 6. zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
 7. zasady odstępowania od zawartych umów (dotyczy wyłącznie Konsumentów);
 8. odpowiedzialności Moxly.
 9. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
 10. Rozpoczynając po raz pierwszy korzystanie z Aplikacji oraz z Serwisu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji oraz Serwisu. Korzystanie z Aplikacji oraz Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

§ 3

Sposób i zasady korzystania Z Aplikacji

 1. MOXLY nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Aplikację. Nie wyłącza to jednak możliwości wprowadzenia w niej dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez MOXLY lub przez osoby trzecie, przy czym, Użytkownik każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną i pełną informację, umożliwiającą jemu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.
 2. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  a) zamawianie Usług Mycia;
  b) kontakt z MOXLY w zakresie korzystania z Aplikacji (a w tym zakresie korzystania z Usług Elektronicznych) oraz w przedmiocie Usług Mycia, poprzez użycie formularza kontaktowego lub wywołanie połączenia z numerem Infolinii;
  c) założenia Konta w Aplikacji poprzez rejestrację.
 3. Użytkownik może korzystać z Aplikacji bez rejestracji. Jednak w takim wypadku, korzystanie ograniczone jest do następujących funkcjonalności:
  a) usługa formularza kontaktowego;
 4. Ponadto, bez rejestracji Użytkownik może zapoznać się z ofertą MOXLY, a w tym sprawdzić szacunkową cenę Usługi Mycia, uwzględniającą podane przez niego parametry Pojazdu.

 1. W celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien zarejestrować się w Aplikacji: poprzez uzupełnienie formularza rejestracji oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox).
 2. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. MOXLY zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanego numeru telefonu za pomocą SMS-a weryfikującego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich (w przypadku osób prawnych/jednostek nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.
 3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Aplikacji. Jednak, dany Użytkownik może mieć zarówno jedno Konto jako Użytkownik Indywidualny oraz jednocześnie jedno Konto jako Użytkownik Biznesowy (z tym, że w takiej sytuacji do każdego z kont musi być przypisany odrębny numer telefonu oraz odrębny adres e-mail). Użytkownik, który dokona rejestracji w Aplikacji, zwany będzie dalej również „Użytkownikiem zarejestrowanym”. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym podmiotom.
 4. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Zamówienie Usługi Mycia wymaga zalogowania się do swojego Konta w Aplikacji, które następuje poprzez podanie loginu (będącego adresem e-mail Użytkownika) oraz hasła do Konta (hasło powinno składać się z minimum 6 znaków, z których co najmniej jeden jest cyfrą i jeden jest literą). Hasło do Konta znane jest jedynie Użytkownikowi, który zobowiązany jest nie udostępniać tego hasała jakiekolwiek osobie trzeciej, a MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika swego hasła osobie trzeciej. MOXLY nie ma dostępu do treści utworzonego przez Użytkownika hasła. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu Aplikacji, MOXLY rekomenduje zmianę hasła, co 30 (trzydzieści) dni.
 5. Użytkownik zarejestrowany może skorzystać z opcji usunięcia Konta poprzez wysłanie e-maila z prośbą o usunięcie, o czym mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, a także poprzez wysłanie takiej prośby za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacji. Usunięcie Konta skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika z Aplikacji. Aby ponownie korzystać ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać ponownej rejestracji w trybie określonym powyżej.
 6. Użytkownik przystępując do używania Aplikacji może wyrazić zgodę na zlokalizowanie Urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana została Aplikacja (tzw. geolokalizacja). Powyższa zgoda jest fakultatywna, w związku z czym, Użytkownik nie musi wyrażać tej zgody. Jednak brak tejże zgody uniemożliwia automatyczne ustalenie położenia Pojazdu, a w konsekwencji zamówienie Usługi Mycia wymaga samodzielnego wpisania przez Użytkownika adresu, pod którym ma zostać wykonana Usługa Mycia. Zgoda na lokalizację Urządzenia mobilnego może zostać w dowolnym momencie odwołana jak i udzielona przez Użytkownika poprzez zmianę ustawień systemowych Urządzenia Mobilnego. Odwołanie zgody na lokalizację powoduje zablokowanie w Aplikacji możliwości automatycznego ustalenia położenia Pojazdu.
 7. W celu prawidłowego korzystania Aplikacji, wymagane jest spełnienie wymogów technicznych określonych w § 6 Regulaminu.
 8. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które utworzyły Konto, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach Aplikacji, a w szczególności rejestracji oraz zamawiania Usług, może dokonywać jedynie osoba, która jest należycie umocowana do działania w tym zakresie w imieniu powyższych podmiotów.
 9. Użytkownik Biznesowy oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz danych osobowych swoich pracowników lub współpracowników, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy w przedmiocie Usług Elektronicznych oraz w przedmiocie Usług Mycia – w celu ich przetwarzania przez MOXY.

 

§ 4

Sposób i zasady korzystania Z SERWISU

 1. MOXLY nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Serwis. Nie wyłącza to jednak możliwości wprowadzenia do niego dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez MOXLY lub przez osoby trzecie, przy czym, Użytkownik każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną i pełną informację, umożliwiającą jemu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych. Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa: Chrome v 68.0.3440 i nowsza z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 KB/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1366×768 pikseli.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom:
  a) zapoznanie się z ofertą Usług Mycia;
  b) korzystanie z Usług Elektronicznych, wskazanych w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu, a w szczególności kontakt z MOXLY w zakresie korzystania z Serwisu/Aplikacji (a w tym zakresie korzystania z Usług Elektronicznych) oraz w przedmiocie Usług Mycia, poprzez użycie formularza kontaktowego;
 4. Serwis umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą MOXLY, przy czym opis usług jak również treść oferty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a wiążącą ofertę Użytkownik może uzyskać jedynie podczas procesu zamawiania Usługi Mycia za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwie zamawianie Usług Mycia, ani zakładanie Konta.
 6. MOXLY ma prawo do zamieszczania w Serwisie i prezentowania na Stronie Internetowej Serwisu treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez MOXLY towarów lub usług, jak i towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 

 

§ 5

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Z zastrzeżeniem §3 ust.3 Regulaminu, z momentem przystąpienia do korzystania z Aplikacji lub Serwisu dochodzi do zawarcia pomiędzy MOXLY, a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych na warunkach opisanych w Regulaminie. Powyższa umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych jest dobrowolne i nie wymaga podpisania przez Strony umowy w formie pisemnej.
 2. Dostępne Usługi Elektroniczne za pośrednictwem Aplikacji to:
  a) Usługa utworzenia i prowadzenia Konta – na zasadach opisanych w Regulaminie;
  b) Usługa składania zamówienia na Usługi Mycia i modyfikacji zamówienia oraz anulacji zamówienia – na zasadach opisanych w Regulaminie
  c) Usługa zmiany hasła dostępu do Konta
  d) Usługa Historia zamówień – umożliwia przeglądanie przez Użytkownika historii jego zamówień i jej przechowywania w Aplikacji
  e) Usługa Historii Kodów promocyjnych – umożliwia przeglądanie historii Kodów promocyjnych przydzielonych Użytkownikowi i jej przechowywania w Aplikacji
  f) Usługa udostępnienia formularza kontaktowego – umożliwia Użytkownikowi kontakt z Moxly we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji oraz z Usługami Mycia; a także umożliwia Użytkownikowi składanie uwag i reklamacji na świadczone Usługi Elektroniczne jak i Usługi Mycia;
  g) Usługa oceny jakości pracy Washera – umożliwia dokonanie oceny jakości pracy Washera, przy pomocy którego MOXLY wykonał na rzecz Użytkownika Usługę Mycia. Dokonanie oceny możliwe jest w każdym czasie po wykonaniu Usługi;3. Dostępne Usługi Elektroniczne za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu:
  a) Usługa przydziału i korzystania z Kodów promocyjnych – umożliwia otrzymanie przez Użytkownika Kodu promocyjnego, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie promocyjnym. Kody promocyjne wykorzystane są wyłącznie podczas zamawiania Usług Mycia, przy czym – jeśli postanowienia regulaminu promocji nie stanowią inaczej – przy jednym zamówieniu wykorzystane zostają wszystkie posiadane Kody (począwszy od najstarszego i maksymalnie do kwoty ceny Usługi minus 1 zł) co oznacza że Kody promocyjne podlegają łączeniu. Wykorzystanie Kodu promocyjnego powoduje obniżenie ceny Usługi Mycia o wartość użytego Kodu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wymiany wartości posiadanych Kodów na środki pieniężne lub jakiekolwiek przedmioty. Kody promocyjne nie są oprocentowane. Kody przydzielane są indywidualne, co oznacza, iż Użytkownik nie jest uprawniony do przekazania Kodu jakiejkolwiek osobie trzeciej. Kody promocyjne mają swoją, określoną przez MOXLY ważność tj. termin końcowy po upływie którego, kod przestaje obowiązywać. Jeśli postanowienia odrębnego regulaminu promocji nie stanowią inaczej:
  b) kody promocyjne są automatycznie wykorzystywane przez system Aplikacji podczas składania przez Użytkownika zamówienia, w ten sposób że płatność za każdą Usługę Mycia zostaje pokryta – w zależności od wartości Kodów – do maksymalnej wysokości ceny Usługi Mycia minus 1 zł. Zatem, w każdej sytuacji Użytkownik – bez względu na wartość posiadanych Kodów i cenę zamówienia – zobowiązany jest zapłacić co najmniej 1 zł za Usługę Mycia
  c) jeden Kod może być użyty wielokrotnie – do czasu wyczerpania wartości tego Kodu
  d) ważność kodu wynosi 1 rok od daty jego otrzymania
  e) W razie odstąpienia od umowy, albo anulacji zamówienia zgodnie z Regulaminem – zużyty Kod – w zakresie wartości jaka została zużyta przy tym zamówieniu – traci swą ważność/przepada, a w szczególności Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy o równowartości użytego kodu promocyjnego.

  1. Usługa Infolinii – umożliwia kontakt przez Użytkownika z MOXLY we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu/Aplikacji oraz z Usługami Mycia; korzystanie z Infolinii związane jest z ponoszeniem opłat przez Użytkowników na rzecz operatorów telekomunikacyjnych – według stawek tych operatorów, jak dla zwykłych połączeń do sieci komórkowych lub stacjonarnych; Infolinia dostępna jest wyłącznie w godzinach pracy Moxly określonych w Serwisie;
  2. Usługa Newslettera – umożliwia wszystkim zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie informacji dotyczących Aplikacji, Serwisu, wprowadzanych nowości, a także wszelkich innych związanych z problematyką poruszaną w Serwisie oraz Aplikacji. Informacje przekazywane w ramach usługi „Newsletter” mogą zawierać treści o charakterze marketingowym, zarówno o Usługach MOXLY, jak i jego partnerów biznesowych z branży motoryzacyjnej. Korzystanie z Usługi „Newsletter” jest dobrowolne. W celu świadczenia Usługi „Newsletter” MOXLY pozyskuje od zainteresowanych Użytkowników adres e-mail. Warunkiem skorzystania z Usługi „Newsletter” jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na użycie podanego przez niego adresu e-mail w celu wykonywania powyższej Usługi przez MOXLY oraz akceptacja Polityki Prywatności. Użytkownik zarejestrowany do Usługi „Newsletter” w każdym czasie ma prawo dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie subskrypcji na newsletter.

inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu.

4. Dostępne Usługi Elektroniczne za pośrednictwem Serwisu:

a) Usługa udostępnienia formularza kontaktowego – umożliwia Użytkownikowi kontakt z Moxly we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu/Aplikacji oraz z Usługami Mycia, a w tym – w celu nawiązania współpracy z MOXLY lub składania uwag i reklamacji na świadczone Usługi Elektroniczne jak i Usługi Mycia;

5. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 5,7,8 i 15 Regulaminu, Usługi Elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.

6. MOXLY nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji lub korzystania z Serwisu pokrywa
Użytkownik, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawca usług telekomunikacyjnych.

7. Użytkownik zobowiązuje się:

a) korzystania z Serwisu/Aplikacji w sposób niezakłócający jego/jej funkcjonowania;
b) nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu/Aplikacji lub jej składowych;
c) nie ingerować w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu/Aplikacji, Usług Elektronicznych lub Strony Internetowej Serwisu, czy też w sposób nieuprawniony odtwarzać, przekazywać lub wykorzystywać kody źródłowe lub inne tajemnice przedsiębiorstwa MOXLY;
d)nie dostarczać do Serwisu/Aplikacji treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywać Serwis/Aplikację, Stronę Internetową Serwisu lub Usługi Elektroniczne, w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub uzasadnione interesy MOXLY. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu/Aplikacji, Strony Internetowej Serwisu lub Usług Elektronicznych do celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) lub używania ich do celów marketingu bezpośredniego w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
e) korzystania z Serwisu/Aplikacji, jak i ze wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku i przeznaczenia Serwisu/Aplikacji.

8. MOXLY oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług Elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Celem ochrony takich danych, Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

9. Dla poszczególnych Usług Elektronicznych dostępnych w Aplikacji lub w Serwisie MOXLY może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 6

WYMOGI TECHNICZNE APLIKACJI

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników posiadających Urządzenia mobilne, którzy pobiorą ją z Marketu (tj. serwisu do pobierania aplikacji mobilnych) Google Play albo AppStore, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym. Aplikacja jest instalowana automatycznie na Urządzeniu Mobilnym poprzez jej ściągnięcie z danego Marketu.
 2. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi posiadać oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
  a) dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS,
  b) dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android,3.Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia: aktywne połączenie internetowe, aktywna usługa GPS.
  4. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu mobilnym spełniającym następujące wymagania techniczne:a
  a) system operacyjny: Android w wersji od 5.0 lub iOS w wersji 10 i 11;
  b) brak zainstalowanych modyfikacji ww. systemu operacyjnego;
  c) mobilna wersja przeglądarki internetowej dedykowanej dla systemu operacyjnego, o którym mowa w lit. a, tj. Google Chrome (dla Android) lub Safari (dla iOS) – w najnowszej wersji dostępnej w oficjalnej platformie dystrybucji aplikacji mobilnych producenta systemu operacyjnego (tj. Google Play dla systemu Android lub Apple App Store dla systemu iOS).

§ 7

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Wpłaty za zakupione Usługi Mycia są dokonywane wyłącznie bezgotówkowo, za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych (w szczególności: PayU). W przypadku każdego zamówienia, MOXLY zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych, o czym Użytkownik będzie poinformowany – przed przystąpieniem do składania zamówienia – poprzez stosowne komunikaty w Aplikacji.
 2. MOXLY nie uzyskuje od pośredników płatności elektronicznych danych dotyczących numerów kart płatniczych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do pełnej zapłaty za Usługę Mycia z góry, natychmiast po złożeniu Zamówienia. MOXLY uprawniony jest do powstrzymania się ze świadczeniem Usług Mycia do czasu należytego opłacenia wszystkich należności zamówionej Usługi Mycia. Washer nie jest uprawniony do przyjmowania jakichkolwiek należności od Użytkownika.
 4. Jeśli Użytkownik nie dokonał pełnej zapłaty za Usługę Mycia w czasie 10 minut od chwili złożenia zamówienia, umowa o świadczenie Usługi Mycia – z chwilą upływu powyższego czasu – ulega automatycznemu rozwiązaniu. Jeśli Użytkownik zapłacił za Usługę Mycia po upływie wyżej wskazanego terminu tj. po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usługi Mycia – MOXLY niezwłocznie zwraca Użytkownikowi wpłaconą kwotę. Do zapłaty za Usługę Mycia dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego MOXLY albo z chwilą przekazania przez pośrednika systemów płatności elektronicznych informacji o dokonanej przez Użytkownika płatności.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.
 6. Pełny zakres Usług Mycia oraz odpowiadającym im cenom wyszczególniony został w Aplikacji oraz w Serwisie. Podane tam ceny są cenami brutto (tj. zawierają VAT w obowiązującej stawce).

§ 8

USŁUGI MYCIA W OGÓLNOŚCI

 1. Usługa Mycia może zostać zamówiona jedynie przez Użytkownika Zarejestrowanego, który posiada uprawnienie do dysponowania Pojazdem, a w tym przede wszystkim do zlecenia Usługi Mycia w odniesieniu do tego Pojazdu. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, iż przysługuje mu prawo do dysponowania Pojazdem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec MOXLY jeśli nie przysługuje mu uprawnienie do dysponowania Pojazdem a mimo tego zakupił Usługę Mycia, która została przez MOXLY wykonana, a w szczególności zobowiązany jest pokryć MOXLY wszelkie koszty, jakie MOXLY zobowiązana jest zapłacić z uwagi na wykonanie Usługi Mycia bez zgody osoby uprawnionej do dysponowania Pojazdem.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie na Usługi Mycia wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Użytkownik może zakupić za pośrednictwem Aplikacji następujące Usługi Mycia, świadczone przez MOXLY:
  a) Usługa mycia nadwozia, według opcji/programów szczegółowo opisanych w Aplikacji;
  b) Usługa mycia wnętrza pojazdu, według opcji/programów szczegółowo opisanych w Aplikacji;
  c) Usługi dodatkowe – szczegółowo opisane w Aplikacji.
 4. Usługi Mycia świadczone są w trybie jednorazowym tj. jednym zamówieniem można zamówić tylko jednorazowo wykonywaną Usługę Mycia, w wybranym przez Użytkownika, dostępnym w kalendarzu terminie; przy czym Usługa może być świadczona w jednej z dwóch opcji:
  1. Opcja „na teraz” – usługa świadczona jest w trybie pilnym, niezwłocznie po złożeniu zamówienia, najdalej w ciągu 9 h od chwili złożenia zamówienia, lecz nie dalej niż w dniu złożenia zamówienia;
  2. Opcja „na później” – usługa świadczona jest w terminie (oznaczonym co do godziny) wybranym z kalendarza Aplikacji przez Użytkownika, jednak nie wcześniej niż po upływie 4 h od chwili złożenia zamówienia i nie później niż w 15 (piętnastym) dniu następującym po dniu złożenia zamówienia;
 5. Usługi Mycia są odpłatne. Wysokość opłat za Usługi określa cennik Usług, dostępny w Aplikacji. Ceny Usług różnią się w zależności od parametrów Pojazdu, a nadto mogą się różnić w zależności od lokalizacji, w której wykonywana jest Usługa. Warunki i sposoby płatności określone zostały w § 7 Regulaminu.
 6. W przypadku zamówienia Usługi Mycia dotyczącej Pojazdu o parametrach mniejszych niż Pojazd, na którym w rzeczywistości mają zostać wykonane Usługi Mycia (tj. wprowadzenia MOXLY w błąd co do przedmiotu, na którym mają zostać wykonane Usługi Mycia, a w związku z czym zapłaty przez Użytkownika niższego wynagrodzenia niż należne), MOXLY ma prawo odmówić wykonania Usługi Mycia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 7. Miejsce świadczenia Usług Mycia:
  a) Usługi Mycia świadczone są w określonych miejscowościach w Polsce. Szczegółowy spis miejscowości widoczny jest każdorazowo w opisie Aplikacji dostępnym w Markecie oraz na stronie internetowej Serwisu, a także wskazany jest w samej Aplikacji.
  b) MOXLY może świadczyć Usługi Mycia na terenie całej Polski, co nie będzie wymagało zmiany niniejszego Regulaminu.
  c) W ramach granic administracyjnych miejscowości, w których świadczone są Usługi Mycia, Użytkownik uprawniony jest wybrać dowolną lokalizację, w której chce, aby Usługa Mycia została wykonana tj. zamówić Usługę w miejsce, w którym się znajduje w chwili składania zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest pozostawić Pojazd w publicznie dostępnym miejscu (np. NIE na osiedlu strzeżonym czy w innym zamkniętym miejscu), w którym mycie i pielęgnacja pojazdów nie jest zabroniona. Wykonanie Usługi mycia w innym miejscu niż wskazane powyżej odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Wyjątkowo, dopuszczalne jest pozostawienie Pojazdu w miejscu niedostępnym publicznie, pod warunkiem że Użytkownik umożliwi Washerowi dostęp do takiego miejsca, natychmiast po przyjeździe Washera na to miejsce. MOXLY nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności, aby umożliwić sobie dostęp do Pojazdu pozostawionego w miejscu niedostępnym publicznie. Użytkownik nie przekazuje MOXLY (ani Washerowi) urządzeń umożliwiających otwarcie czy przemieszczanie Pojazdu, zatem MOXLY nie jest uprawniony do tego, aby przestawić Pojazd w inne miejsce, niż miejsce w którym Użytkownik pozostawił Pojazd. W razie dochodzenia przez podmiot trzeci od MOXLY roszczeń z tytułu wykonania Usługi w miejscu, w którym mycie i pielęgnacja pojazdów jest zabroniona, Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty po stronie MOXLY.
 8. W celu zamówienia Usługi Mycia Użytkownik powinien w Aplikacji (w niżej opisanym porządku chronologicznym) dokonać wszystkich poniższych czynności:
  a) założyć Konto;
  b) wybrać z listy dostępne Usługi Mycia poprzez zaznaczenie odpowiednich okien;
  c) za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola/przycisku, i bezpośrednio przed zawarciem umowy w przedmiocie Usługi Mycia potwierdzić, że zapoznał się z informacjami o głównych cechach Usługi oraz jednocześnie potwierdzić, iż ma świadomość że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty; Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na wskazane w podsumowaniu zamówienia Usługi Mycia i na warunkach wskazanych w tym podsumowaniu;
  d) dokonać płatności za Usługę Mycia najdalej w ciągu 10 min od momentu złożenia zamówienia.
 9. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia. MOXLY uprawniony jest do powstrzymania się ze świadczeniem Usług Mycia do czasu należytego opłacenia wszystkich należności z tytułu zamówionej Usługi Mycia.
 10. MOXLY uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem Biznesowym w terminie 12 h (dwanaście godzin) od chwili zawarcia umowy, lecz nie później niż na 24 h (dwadzieścia cztery) godziny przed wybranym przez Użytkownika Biznesowego terminem wykonania Usługi.
 11. Świadczenie Usługi Mycia rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Washera dojazdu do miejsca, w którym – zgodnie z żądaniem Użytkownika – Usługa ma zostać wykonana.
 12. W celu należytego świadczenia przez MOXLY Usług Mycia, Użytkownik zobowiązany jest pozostawić Pojazd w sposób i w miejscu, w którym możliwe i nieutrudnione jest wykonanie zakupionej Usługi Mycia. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest zapewnić:
  a) że Pojazd będzie przebywał w umówionym miejscu i czasie;
  b) minimalną odległość Pojazdu od jakiejkolwiek innego obiektu lub przeszkody, która wynosi 60 cm;
  c) fizyczny dostęp do wnętrza pojazdu (jeśli Użytkownik zakupił Usługę mycia wnętrza Pojazdu);
  d) że podczas świadczenia Usług Mycia w Pojeździe nie będą przebywać ani osoby, ani zwierzęta;
  e) że podczas świadczenia Usługi Mycia wszelkie formy zabezpieczeń (za wyjątkiem zamkniętych drzwi), a w szczególności alarmy – będą wyłączone;
  f) że powłoki lakiernicze w pojeździe spełniają wymogi norm branżowych.
 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za brak zapewnienia warunków, o których mowa w ust. 12 powyżej. W razie braku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 12 powyżej, MOXLY uprawniony jest – z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia – do odmowy wykonania Usługi w całości, albo w części, w jakiej wykonanie jest niemożliwe albo utrudnione.
 14. Usługa Mycia wnętrza Pojazdu nie obejmuje jakiejkolwiek powierzchni ładunkowej Pojazdu (za wyjątkiem bagażnika samochodu osobowego).
 15. Usługi Mycia nie są świadczone jeśli Pojazd jest ponadprzeciętnie zabrudzony tj. jeśli znajduje się w stanie wymagającym mycia ponad 3 razy (a w szczególności dotyczy to zabrudzeń typu off road). W powyższej sytuacji MOXLY uprawniony jest odmówić wykonania Usługi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Na poniższych fotografiach wskazane są rodzaje zabrudzeń:
  a) Zabrudzenia przeciętne:

b) Zabrudzenia ponadprzeciętne:

 1. W razie zakupienia Usługi mycia wnętrza Pojazdu Użytkownik zobowiązany jest umożliwić dostęp do wnętrza Pojazdu, albowiem klucze (inne urządzenia umożliwiające dostęp do Pojazdu) nie są udostępniane MOXLY. Zabronione jest przekazywanie powyższych urządzeń do rąk Washera. MOXLY poinformuje Użytkownika o czasie (dokładna godzina) kiedy należy otworzyć Pojazd w celu wykonania Usługi mycia wnętrza Pojazdu, natomiast o konieczności zamknięcia Pojazdu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą komunikatu o zakończeniu wykonywania Usługi. MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za Pojazd po zakończeniu wykonywania Usługi. Przed udostępnieniem wnętrza Pojazdu, Użytkownik zobowiązany jest usunąć z niego wszelkie wartościowe przedmioty, pieniądze, karty płatnicze, a także wszelkie dokumenty, czy też nośniki danych. W granicach dozwolonych prawem odpowiedzialność MOXLY z tytułu zniszczenia, uszkodzenia, zgubienia przedmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim jest wyłączona.
 2. Dziecięce foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz Pojazdu, powinny zostać zdemontowane przez Użytkownika na czas wykonywania Usługi Mycia wnętrza Pojazdu. Jeśli jednak Użytkownik tego nie dokonał, Washer w celu wykonania Usługi dokona demontażu, jednak ponowny montaż fotelika leży już wyłącznie po stronie Użytkownika ze względu na fakt, iż jego niewłaściwe zamontowanie mogłoby nieść za sobą niebezpieczeństwo błędu montażu.
 3. Na etapie składania zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest poinformować MOXLY o nietypowym wyposażeniu Pojazdu, w tym o wyposażeniu przymocowanym do karoserii, a także przekazać wszelkie inne uwagi dotyczące mycia czy szczególnych cech Pojazdu, które mogą mieć wpływ na sposób wykonania Usługi Mycia.
 4. Usługi Mycia świadczone są w dniach oraz godzinach szczegółowo określonych na stronie Serwisu. Jednak, Użytkownik może wybrać wyłącznie taki termin wykonania Usługi, jaki w chwili składania zamówienia jest dostępny w kalendarzu Aplikacji.
 5. Dla poszczególnych Usług Mycia MOXLY może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania umów w przedmiocie Usług Mycia.

§ 9

USŁUGI MYCIA ŚWIADCZONE NA RZECZ

KONSUMENTÓW (UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH)

I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. usługi

 

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług Mycia na rzecz Konsumenta (Użytkownika Indywidualnego) rozpoczyna się po 14 (czternastu) dniach od dnia zawarcia przez tego Użytkownika umowy w przedmiocie Usług Mycia (tj. po upływie ustawowego terminu na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik Indywidualny zażąda:
  1. wykonania Usługi Mycia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy; albo
  2. pilnego przyjazdu przez MOXLY na wskazane przez Użytkownika miejsce w celu pilnego wykonania Usługi.

Konsument może wyrazić powyższe żądania zaznaczając stosowne okienka checkbox w Aplikacji podczas składania zamówienia.

 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy z Konsumentem, MOXLY przekazuje Użytkownikowi Indywidualnemu na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia, informując Użytkownika Indywidualnego o treści zawartej umowy, przysługujących mu uprawnieniach, a także podając inne informacje wymagane przez obowiązujące przepisy chroniące prawa konsumenta.

 

 1. odstąpienie

 1. Konsumentowi (Użytkownikowi Indywidualnemu) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przedmiocie Usług, o których mowa w Regulaminie (dalej: Prawo Odstąpienia).
 2. Prawo Odstąpienia może być zrealizowane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W tym czasie Usługa Mycia nie będzie wykonywana, chyba że Użytkownik wyraził żądanie, o którym mowa w pkt I ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem powyższego terminu.
 3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, np. może przesłać oświadczenie o odstąpieniu na dane kontaktowe wskazane w § 1 Regulaminu lub użyć formularza kontaktowego w Aplikacji. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) lub w jakiejkolwiek innej formie. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy w inny sposób niż w formie pisemnej tj. za pośrednictwem poczty na adres siedziby MOXLY sp. z o.o., MOXLY niezwłocznie prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyn odstąpienia.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy, Użytkownik otrzyma od MOXLY zwrot dokonanych przez Użytkowania na poczet umowy, od której odstąpiono, płatności – niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia, w którym MOXLY otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w celu zapłaty za Usługi, chyba że Konsument zgodził się wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego ani dla MOXLY z żadnymi kosztami.
 6. W razie zgłoszonego przez Konsumenta żądania do wykonania przez MOXLY Usługi Mycia przed upływem powołanego powyżej 14-dniowego terminu odstąpienia (o czym mowa w pkt I ust. 1 lit a niniejszego paragrafu), Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do zakresu, w jakim zostało spełnione.
 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej zdanie ostatnie, a w szczególności, jeśli do odstąpienia przez Użytkownika Indywidualnego doszło po tym, jak Washer zaczął się przemieszczać w kierunku umówionej lokalizacji, w której ma nastąpić świadczenie Usługi Mycia, Użytkownik Indywidualny – z uwagi na rozpoczęcie świadczenia Usługi – ma obowiązek zapłacić część umówionego wynagrodzenia odpowiadającą następującym kosztom dojazdu w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów od lokalizacji, w której znajdował się Washer w chwili rozpoczęcia dojazdu na umówione miejsce do umówionego miejsca oraz stawki za 1 km dla samochodu o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm3, na zasadach przewidzianych przepisami prawa dla pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.
 8. W razie zgłoszenia przez Konsumenta żądania, o którym mowa w pkt I ust. 1 lit.b) powyżej Konsumentowi w ogóle nie przysługuje prawo odstąpienia.

§ 10

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH

 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy z Użytkownikiem Biznesowym, MOXLY przekazuje na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia oraz doręcza na ten adres fakturę VAT.
 2. Użytkownik Biznesowy wchodząc w historię zamówień może złożyć prośbę o ponowne przesłanie faktury na podany adres e-mail.

§ 11

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik Biznesowy, który zakupił Usługę Mycia w trybie „na później”, której umówiony termin wykonania wypada nie wcześniej niż na 24 godziny po złożeniu zamówienia, uprawniony jest do bezpłatnej anulacji zamówienia w przedmiocie powyższej Usługi maksymalnie do 24 godzin przed umówionym terminem wykonanie Usługi. Po upływie powyższego terminu Użytkownikowi Biznesowemu nie przysługuje prawo anulacji.
 2. Użytkownik uprawniony jest do zmiany lokalizacji, pod warunkiem że nowa lokalizacja usytuowana jest w promieniu 100 m od pierwotnej lokalizacji. Do powyższej zmiany lokalizacji może dojść najdalej na 3 h (trzy godziny) przed zaplanowanym pierwotnie terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.

§ 12

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Dane udostępnione przez Użytkownika, przetwarzane przez Serwis/Aplikację wykorzystywane są w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu/Aplikacji, a w szczególności korzystania przez Użytkownika z funkcji zamawiania Usług, a także w celu wykonywania zamówionych Usług.
 2. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. O ile nie wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, bez zgody MOXLY niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu/Aplikacji, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom, w tym w szczególności: rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, technicznych i know-how Serwisu/Aplikacji oraz MOXLY.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie fotografii (w szczególności w mediach społecznościowych zarządzanych przez MOXLY, w tym na Facebooku), na której prezentowany jest Pojazd – w wersji „przed” i „po” wykonaniu Usługi Mycia, przy czym na fotografiach nie będzie widoczna tablica rejestracyjna Pojazdu ani wizerunki Użytkownika lub innych osób fizycznych.
 5. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik będzie otrzymywał na podany adres e-mail oraz na podany numer telefonu – wiadomości i powiadomienia (tzw. Pushe) dotyczące przebiegu świadczenia Usług Elektronicznych oraz Usługi Mycia. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie innych powiadomień (tzw. Pushy), które nie są związane ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika – taka zgoda jest fakultatywna i może być cofnięta lub wyrażona poprzez zmianę ustawień systemowych w Urządzeniu mobilnym.

§ 13

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że MOXLY przysługuje całość praw w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Aplikacji, do Serwisu, ich nazwy, domeny internetowej Serwisu, Strony Internetowej Serwisu, poszczególnych elementów Serwisu/Aplikacji, a także do Regulaminu, odrębnych regulaminów, Polityki Prywatności, znaków towarowych (a w szczególności znak „Moxly”), formularzy, logotypów, baz danych lub innych materiałów zamieszczanych w Serwisie lub na Stronie Internetowej Serwisu lub Aplikacji (teksty, grafika, rozwiązania nawigacyjne, struktura, elementy programistyczne generujące i obsługujące Serwis/Aplikację, wybór i układ prezentowanych w Serwisie/Aplikacji treści). Zabronione jest korzystanie z powyższych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w ramach Serwisu/Aplikacji tj. w ramach korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabronione jest utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, a w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie w celach komercyjnych – treści i informacji zawartych w Serwisie/Aplikacji, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Aplikacji bez zgody MOXLY – wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Serwisu/Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. Powyższe zakazy nie dotyczą korzystania przez Użytkownika z Serwisu/Aplikacji w ramach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).
 3. Z chwilą pobrania Aplikacji, MOXLY udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia mobilnego, którym Użytkownik się posługuje. Licencja, o której mowa nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw majątkowych, ani licencji do korzystania z zawartych tam przedmiotów praw własności intelektualnej.

§ 14

ROZWIĄZANIE UMOWY

O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez MOXLY w ramach Aplikacji oraz Serwisu ma charakter bezterminowy. Zarówno Użytkownikowi jak i MOXLY przysługuje prawo do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w dowolnej formie i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Użytkownik powinien przesłać swe oświadczenie na dane wskazane w §1 Regulaminu. Złożenie powyższego oświadczenia może nastąpić w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z poszanowaniem zobowiązań podjętych przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
 2. MOXLY, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację. Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza usunięcia Konta. Usunięcie Konta następuje wyłącznie wskutek rozwiązania umowy, w trybie wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej.
 4. MOXLY może usunąć Konto Użytkownika bez jakiegokolwiek uprzedzenia, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeśli stwierdzi, iż:
  a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub odrębnego regulaminu promocji, lub regulaminu dedykowanego określonej Usłudze albo gdy Użytkownik narusza Politykę Prywatności;
  b) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto;
  c) jeśli Użytkownik nie zalogował się ani razu na Konto przez okres 365 dni, od ostatniego logowania.
 5. Odinstalowanie Aplikacji, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub usunięcie Konta, o którym mowa w ust. 4 powyżej – nie ma wpływu na zakupione przed odinstalowaniem Aplikacji Usługi Mycia, a więc umowa w przedmiocie Usług Mycia zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach i warunkach opisanych w szczególności w Regulaminie.

§ 15

REKLAMACJE

 1. Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu/Aplikacji jak i dotyczące Usług Mycia prowadzone jest przez MOXLY. Reklamacje mogą być zgłaszane w każdy sposób, na dane kontaktowe wskazane w § 1 Regulaminu. Reklamacje mogą być również zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie/Aplikacji. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji w szczególności swoje imię i nazwisko, adres e-mail. Nadto, reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, MOXLY przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, w terminie nie przekraczającym 5 (pięć) dni.
 3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty jej zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji MOXLY poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 4. MOXLY posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie świadczonych przez siebie usług, do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 16

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu/Aplikacji, w szczególności niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 2. MOXLY dokłada starań, by Serwis/Aplikacja spełniała oczekiwania Użytkowników, lecz nie gwarantuje, że jest on/ona wolna od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (a w szczególności te dotyczące Konsumentów), MOXLY wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Serwisu/Aplikacji.
 3. W granicach dopuszczalnych prawem, MOXLY nie odpowiada za:
  a) działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków, operatorów usług płatniczych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od MOXLY;
  b) przerwy w dostępie do Serwisu/Aplikacji spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
  c) brak dostępu do Aplikacji spowodowany nieprawidłową konfiguracją Urządzenia Mobilnego Użytkownika;
  d) niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Serwisu/Aplikacji;
  e) następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);
  f) następstwa działań osób trzecich, za które MOXLY nie ponosi odpowiedzialności;
  g) następstwa przerw technicznych;
  h) wobec osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił korzystanie z Aplikacji;
  i) za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych (Marketów) oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym Użytkownika;
  j) za działania bądź zaniechania pośredników systemów płatności elektronicznych, z których Użytkownik korzysta w celu dokonania płatności na rzecz MOXLY.
 4. Wobec Użytkowników Biznesowych MOXLY ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Mycia jedynie w zakresie szkody rzeczywistej tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Ponadto, odpowiedzialność MOXLY wobec Użytkowników Biznesowych ograniczona jest do wysokości ceny Usługi w związku z którą nastąpiła szkoda. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników Biznesowych jest wyłączona, tak w zakresie Usług Elektronicznych, jak i Usług Mycia. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
 5. MOXLY zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu/Aplikacji jak i jego/jej poszczególnych funkcjonalności. MOXLY dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu/Aplikacji. O planowanej przerwie w działaniu Serwisu/Aplikacji, MOXLY będzie informował poprzez zamieszczenie w Serwisie/Aplikacji odpowiedniej informacji.
 6. W razie nienależytej jakości połączenia Urządzenia Mobilnego lub urządzenia, którego Użytkownik używa przy korzystaniu z Internetu, wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, Urządzenia Mobilnego lub działań osób trzecich, Świadczenie Usługi Elektronicznej może zostać przerwane w trakcie korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, za co MOXLY nie ponosi odpowiedzialności.
 7. MOXLY zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych w Serwisie/Aplikacji funkcjonalności.
 8. MOXLY ma prawo zablokować dostęp do Serwisu/Aplikacji lub poszczególnych Usług Elektronicznych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu/Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, MOXLY lub osoby trzecie. MOXLY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu/Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 9. Przed przystąpieniem do wykonania Usługi Mycia, a także po wykonaniu Usługi Mycia, MOXLY wykonuje dokumentację zdjęciową w celu zaświadczenia o stanie fizycznym Pojazdu. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, Washer dokonuje oględzin Pojazdu. W przypadku zauważenia przez Washera lub zgłoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan Pojazdu, MOXLY może odmówić wykonania Usługi Mycia albo wykonać ją częściowo (jeśli częściowe wykonanie jest możliwe) – oba z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
 10. MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia elementów, które nie były montowane fabrycznie, a także za nieprawidłowo założone tablice rejestracyjne.
 11. MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia Pojazdu posiadającego wady karoserii czy lakieru (w szczególności dotyczy miejsc, w których Pojazd był szpachlowany i szpachel jest popękany, albo w razie naderwanych listew plastykowych czy uszkodzonych wkładów lusterek).
 12. MOXLY zobowiązany jest do prawidłowego wykonywania Usług Mycia oraz Usług Elektronicznych.
 13. MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, kompletność, regularność lub aktualność treści/informacji udostępnianych w Serwisie/Aplikacji.
 14. W granicach dozwolonych prawem, MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez Użytkownika informacji pozyskanych z Serwisu/Aplikacji lub w związku z korzystaniem z Usług Elektronicznych, jak również z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich Użytkowników lub osób trzecich w związku z wykorzystaniem informacji udostępnianych w Serwisie/Aplikacji lub w wykonaniu Usług Elektronicznych.
 15. MOXLY zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany warunków, trybu oraz sposobu udzielania dostępu do Serwisu/Aplikacji lub świadczenia Usług Elektronicznych, zarówno w całości lub w części;
  b) zawieszenia udzielania dostępu do Serwisu/Aplikacji lub świadczenia Usług Elektronicznych w całości lub w części;
  c) zlikwidowania Serwisu/Aplikacji, a tym samym Usług Elektronicznych w całości lub w części.
 16. Zajście okoliczności wskazanych w ust. 16 powyżej, nie wpływa na treść i wykonanie zamówionej Usługi Mycia.
 17. MOXLY nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość wykonania lub niewykonanie Usługi Mycia, jeśli jest ona spowodowana następującymi okolicznościami:
  1. utrudnienia w ruchu drogowym;
  2. trudne warunki atmosferyczne;
  3. pożary, powodzie inne klęski żywiołowe lub awarie;
  4. zastosowanie się do żądań Policji lub innych organów państwowych;
  5. inne okoliczności mające charakter siły wyższej.
 18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 powyżej, MOXLY poinformuje Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie po tym jak powziął wiedzę na jego temat.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami Elektronicznymi jak i Usługami Mycia świadczonymi przez MOXLY będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby MOXLY. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników Indywidualnych (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).
 3. Użytkownik Indywidualny może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne.
 5. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez MOXLY za pomocą poczty elektronicznej albo poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie i Aplikacji. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed jej wejściem w życie. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo żądać od Moxly natychmiastowego usunięcia Konta, co następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Moxly żądania, o którym mowa. W razie braku sprzeciwu wobec nowej treści Regulaminu, zmiany zaczynają obowiązywać we wskazanym terminie. Regulamin może być zmieniony w szczególności jeśli zmiana wynika z konieczności dostosowania jego treści do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, czy też w razie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych. O ile pozwalają na to przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa Usługi Mycia zakupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą wykonane na warunkach dotychczasowych, zaś Usługi Mycia zakupione później, tj. po wejściu w życie zmian Regulaminu, będą świadczone na zmienionych warunkach.
 6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu. Regulamin udostępniony za pośrednictwem Serwisu, udostępniony jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W Aplikacji podany jest link do Regulaminu w formacie PDF. W celu otwarcia pliku PDF Użytkownik powinien użyć bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie adobe.pl), lub innego podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.
 8. Integralną część Regulaminu stanowią jego załączniki tj.:
  a) Załącznik nr 1 : Polityka Prywatności;
  b) Załącznik nr 2 : Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie Usług (dot. tylko Konsumentów)

Zarząd Moxly Sp. z o.o.

 

Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MOXLY

Polityka prywatności

MOXLY Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

 

Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r.) (dalej: Rozporządzenie 2016/679).

 

Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.

 

Korzystając z naszych: 1) serwisu internetowego prowadzonego przez MOXLY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem www.moxly.me, udostępnianego Użytkownikom za pomocą sieci Internet, umożliwiającego zapoznanie się z usługami świadczonymi przez MOXLY Sp. z o.o. oraz umożliwiającego kontakt z MOXLY Sp. z o.o. (dalej: Serwis), lub 2) oprogramowania pod nazwą „Moxly”, przeznaczonego do zainstalowania na urządzeniach mobilnych posiadających dostęp do Internetu, umożliwiającego korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez MOXLY Sp. z o.o., a w szczególności umożliwiającego zawieranie umów w przedmiocie usług mycia samochodów, a także zapłaty za usługi mycia (dalej: Aplikacja), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Moxly Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000721210, NIP 8971852715, Regon: 369609525 (dalej: „Administrator”).

 

Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora na adres e-mail daneosobowe@moxly.me, lub drogą poczty tradycyjnej na adres: MOXLY Sp. z o.o., Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”.

 

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas usług za pośrednictwem naszego Serwisu oraz Aplikacji np. w celu rejestracji lub prowadzenia Konta w Aplikacji, sprawdzania szacunkowej ceny Usługi Mycia, zamawiania, wykonywania lub rozliczania Usług Mycia (w tym dokonywania zmian lub anulacji zamówienia), prowadzenia historii dokonanych zamówień na Usługi Mycia, przydzielania lub wykorzystywania Kodów promocyjnych, prowadzenia historii przydzielonych Kodów promocyjnych, dokonywania oceny jakości pracy Washera, subskrypcji na nasz newsletter lub w innych celach związanych z świadczonymi przez Administratora usługami w zakresie określonym Regulaminem świadczenia usług przez MOXLY.
 2. Jeżeli wyrazisz nam stosowną zgodę, przetwarzamy Twoje dane obejmujące lokalizację urządzenia za pomocą którego korzystasz z Serwisu lub Aplikacji (geolokalizacja).
 3. Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie w różnych sprawach korespondencją, w tym w sposób tradycyjny, telefonicznie lub elektronicznie, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnionych w Serwisie i Aplikacji.
 4. Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać do kierowania komunikatów o charakterze marketingowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś nam na to zgodę np. dokonując subskrypcji na newsletter MOXLY.
 5. Twoje dane przetwarzamy także w związku z nałożonymi na nas obowiązkami określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym możemy je udostępniać na żądanie właściwych organów publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postepowaniami.
 6. Twoje dane możemy także przetwarzać do celów profilowania, które co do zasady jest jedną z form zautomatyzowanego przetwarzania danych polegającą na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Profilowanie wykorzystujemy do personalizacji oraz dostosowywania treści cennika Usług wyświetlanego konkretnemu użytkownikowi naszej Aplikacji ze względu na jego geolokalizację.

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:

 • gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. podczas wypełniania formularzy udostępnianych w Serwisie lub Aplikacji, przez korzystanie z Serwisu lub Aplikacji, mediów społecznościowych, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób;
 • automatycznie, gdy korzystasz z naszego Serwisu lub Aplikacji (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie Twoich potrzeb);
 • gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. podmiotów, z którymi współpracujemy.

 

Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe?

 

Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. do celów związanych z rachunkowością).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:

 • rejestracji lub prowadzenia Konta w Aplikacji, personalizacji Konta w Aplikacji, sprawdzania szacunkowej ceny Usługi Mycia, zamawiania, wykonywania lub rozliczania Usług Mycia (w tym dokonywania zmian lub anulacji zamówienia), prowadzenia historii dokonanych zamówień na Usługi Mycia, przydzielania lub wykorzystywania Kodów promocyjnych, prowadzenia historii przydzielonych Kodów promocyjnych, dokonywania oceny jakości pracy Washera, udostępniania formularzy kontaktowych z Administratorem, świadczenia usługi newslettera lub świadczenia innych usług określonych w Regulaminie świadczenia usług przez MOXLY – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia 2016/679);
 • geolokalizacji Twojego urządzenia lub kierowania do Ciebie komunikatów o charakterze marketingowym – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia 2016/679).
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.) – podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia 2016/679);
 • rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy (np. w kierowanych do Administratora korespondencji, wniosku o realizację przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, reklamacji itp.), ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Administratora roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, prowadzenia analiz aktywności użytkowników Serwisu lub Aplikacji, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora (cele statystyczne i analityczne), profilowania potrzeb użytkowników Serwisu lub Aplikacji w celu wyświetlania w nich treści dostosowanych do geolokalizacji lub potrzeb użytkowników, lub w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia 2016/679).

 

Czy Twoje dane udostępniamy innym podmiotom?

 

Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

 1. wyrazisz nam na to uprzednio stosowną zgodę;
 2. udostępnienie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz – np. udostępnienie Twoich danych operatorom usług płatniczych celem uregulowania płatności za zamawianą usługę;
 3. przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych – np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami lub innym podmiotom do tego uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 4. przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji świadczonych przez nas usług lub realizowanych zadaniach, w tym np. podmiotom świadczącym nam usługi przechowywania lub niszczenia danych, utrzymania lub serwisowania systemów informatycznych, usługi doradztwa prawnego, podatkowego lub windykacyjnego, świadczącym usługi księgowe, a także usługi operatorów pocztowych, kurierów czy archiwizowania dokumentów itp.

Powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa.

Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej: EOG). Przy udostępnianiu Twoich danych poza EOG zabezpieczamy Twoje dane osobowe w sposób przewidziany przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Twoich danych osobowych nie przekazujemy do organizacji międzynarodowych.

 

Czy w mojej sprawie decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany?

Za wyjątkiem profilowania nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pliki cookies i inne technologie podobnego rodzaju

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą. Mogą być instalowane przez właściciela serwisu internetowego lub przez podmioty z nim współpracujące.

Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na instalowanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofnąć w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystujemy w Serwisie przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.

Wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej,
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

1) obowiązywania łączących nas z Tobą umów;

2) rozpatrywania przez nas kierowanej przez Ciebie do nas korespondencji w tym wniosków, pytań, skarg lub reklamacji;

3) przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej nam zgody do czasu jej cofnięcia;

4) określony w przepisach obowiązującego prawa, jeżeli przepisy te stanowią o obowiązku przetwarzania lub przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MOXLY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Moxly Sp. z o.o.

Wrocław 50-062, Pl. Solny 15

e-mail: moxly@moxly.me

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na świadczenie następującej usługi: ………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: ……………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

Adres konsumenta: ………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)……………………………………..

Data …………………………………

 

Pobierz Regulamin